top of page

Destination Jobb

Utifrån tidigare beviljade projekt från Europeiska socialfonden samt vår mångåriga erfarenhet från möten med ungdomar ser vi att alldeles för få unga i Västmanland har tillräcklig kunskap om arbetsmarknaden för att ta sig till utbildning och/eller yrken där arbetsgivare saknar kompetens, nu och i framtiden. Konsekvenserna av det blir att unga i stor grad riskerar att hamna i arbetslöshet och utanförskap samt att samhället saknar kompetens där vi som mest behöver den. För att bidra till stärkt kompetensförsörjning i länet behöver fler unga få stöd till ökad studiemotivation så att fler kan avsluta grundskolan med behöriga betyg och/eller slutförd gymnasieutbildning. Därtill har länet utmaningar gällande jämlikhet och segregation eftersom vissa grupper av unga i samhället löper större risk än andra att hamna i utanförskap under lång tid, på grund av att de kommer från socioekonomiskt utsatta förhållanden. Detta leder till att hela stadsdelar och /eller orter drabbas av hög andel invånare som står utanför arbetsmarknaden. Med hjälp av konceptet Arbetsmarknadskunskap kommer Destination Jobb att genomföra ett ökat antal aktiviteter hos högstadieskolor i Västmanland som deltar i projektet. Alla aktiviteter har som syfte att nå upp till våra projektmål.

 

Destination Jobbs mål med projektet är att:

Öka kunskapen om arbetsmarknaden

Höja studiemotivationen

Öka vuxennärvaron

Höja andelen som går ut skolan med behöriga betyg och/eller slutförd gymnasieutbildning

Motverka utanförskap för ungdomar och unga vuxna med socioekonomiskt utsatta förhållanden.

SV-V-Medfinansieras-av-Europeiska-unionen_POS_POS (1).png
Leende Student i Föreläsning

Målgrupp och aktiviteter

Destination Jobb kommer att träffa drygt 2 000 ungdomar och unga vuxna.

I Västerås och Köping kommer Competence att träffa högstadieungdomar i åldern 13-16 år. 

I Arboga Kommun kommer verksamheten Navet att träffa ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29 år. 

 

Några exempel på aktiviteter som kommer att genomföras:

 • Föreläsningar i Arbetsmarknadskunskap

 • Fördjupad Arbetsmarknadskunskap tillsammans med våra samarbetspartners

 • Studiebesök

 • Kunskapshöjande aktiviteter skolpersonal

 • Föräldramöten

Samverkanspartners

Destination jobb är ett treårigt projekt som medfinansieras av Europeiska unionen som kommer genomföras tillsammans med våra samarbetspartners. 

 • Arboga kommun

 • Västerås Stad

 • Köping kommun

 • Region Västmanland, enheten Välfärd och Folkhälsa

 • Region Västmanland, enheten Kompetensförsörjning och näringsliv

 • Bostadsbolaget Mimer

 • Kriminalvården Salberga

 • Swedbank, Ung ekonomi

 

 

Vill du följa vårt arbete? Följ Competence på sociala medier

Barn i skolan
bottom of page